Działalność zakładu

ZOiSOK

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. i jest zakładem budżetowym Gminy Police powołanym do realizacji wynikających z przepisów prawa zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Budowa Zakładu w Leśnie Górnym była jedną z największych inwestycji proekologicznych realizowanych przez Gminę Police w latach 1999-2001. Inwestycja obejmowała następujące przedsięwzięcia:

budowę składowiska odpadów z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych i organizacyjnych

budowę węzła segregacji i kompostowania – przedsięwzięcia wprowadzającego nowoczesną technologię gospodarowania odpadami oraz ograniczającego oddziaływanie Zakładu na środowisko

realizację niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury ogólnotechnicznej zakładu

Inwestycje

W kolejnych latach działalności Zakład w ramach posiadanych możliwości finansowych zrealizował wiele inwestycji służących poprawie jego funkcjonowania oraz zapewnienia pracownikom lepszych warunków pracy, a kluczowymi dla rozwoju ZOiSOK były zadania:

połączenie kwater, w którego efekcie osiągnięto ponad czterokrotne powiększenie pojemności składowiska

budowa pompy ciepła

rozbudowa hali segregacji połączona z modernizacją linii technologicznej dla zwiększenia jej wydajności (po rozbudowie 60 tys. Mg/rok)

budowa placu dojrzewania kompostu

budowa linii do doczyszczania surowców wtórnych

Zakres działalności

Aktualnie zakres działalności Zakładu obejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi polegającą na:

mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych

unieszkodliwianiu odpadów poprzez obróbkę biologiczną (stabilizacja poprzez kompostowanie)

kompostowaniu odpadów z selektywnej zbiórki ulegających biodegradacji

przetwarzanie odpadów polegające na doczyszczaniu odpadów surowcowych na przeznaczonej do tego linii technologicznej

Główna działalność zakładu

Główną działalnością Zakładu jest prowadzenie instalacji komunalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach instalacja taka działając na rzecz regionu musi obsługiwać obszar zamieszkały przez min. 120 tys. osób (ze względu na koszty stałe tego typu instalacji) – w Województwie Zachodniopomorskim wg zapisów planu gospodarki odpadami dla tego obszaru, minimalna wydajność instalacji musi wynosić:

0

dla instalacji mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

0

dla części biologicznej obróbki (kompostownia frakcji 0-80 mm wydzielonej w części mechanicznej)

W związku z powyższym instalacja komunalna w Leśnie Górnym gospodaruje odpadami komunalnymi dostarczanymi z terenu Powiatu Polickiego i Gminy Miasto Szczecin.

 

Wymienioną instalację stanowi węzeł segregacji i kompostowania odpadów, po rozbudowie i modernizacji, składający się z:

sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów na linii sortowniczej w hali segregacji

sekcji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji

W skład instalacji wchodzą:

rozbudowana hala segregacji z linią technologiczną wyposażoną w: system przenośników taśmowych, jednosekcyjny kaskadowy przesiewacz dyskowy 80 mm, trybuna sortownicza, kabina sortownicza, separator elektromagnetyczny za kabiną, przenośnik rewersyjny z 2 zestawami prasa+ kontener

zaplecze socjalne

plac kompostowania A2 – 8 stanowisk do kompostowania, zabudowanych tunelami z bloków betonowych, z wentylatorami nadmuchowymi napowietrzającymi pryzmy od spodu

wentylatorownia

biofiltry

plac dojrzewania kompostu o powierzchni 2626 m2

wiaty i boksy magazynowe

wiata na odpady niebezpieczne

sprzęt kołowy i urządzenia niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji

Maksymalna wydajność sekcji mechanicznego przetwarzania odpadów,(linia sortownicza), w systemie pracy dwuzmianowej:  60 tys. Mg/rok, maksymalna wydajność sekcji przetwarzania biologicznego: 27 tys. Mg/rok.

Trwa modernizacja tej instalacji wynikające przede wszystkim z wymogów przepisów prawa, zgodnie z którymi proces stabilizacji odpadów powinien odbywać się w zamkniętych reaktorach lub halach, co ma zapobiegać przedostawaniu się powietrza procesowego do otoczenia. Po zakończeniu  modernizacji istniejącej kompostowni  dwa z ośmiu stanowisk (boksów) zostaną przeznaczone bo obróbki „odpadów zielonych” –  Zakład wystąpi z wnioskiem o wpisanie instalacji na listę  Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, co usprawni gospodarkę odpadami tego rodzaju w Gminie Police i gminach ościennych.