Rozstrzygnięte 2021

Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: “ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH” W LEŚNIE GÓRNYM 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812344283 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Leśno Górne 12 1.5.2.) Miejscowość: Leśno Górne 1.5.3.) Kod pocztowy: 72-004 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 – Szczeciński 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoisok@zoisok.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoisok.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający Administracja samorządowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność Gospodarka odpadami SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie