Kompost A z Leśna Górnego

biokompost

Kompost A z Leśna Górnego

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r., poz. 76), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Police z dnia 6 września 2021 r. Minister Rolinictwa i Rozwoju Wsi wydał 28 grudnia 2021 r. pozwolenie dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „Kompost A z Leśna Górnego“.

zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej 0,30 % (m/m)

zawartość substancji organicznej (550 °C), co najmniej 10,0 (% s.m.)

odczyn pH (w H20 1:5) 7,5-9,0

postać stała, ziemista

Produkcja

Kompost A z Leśna Górnego” powstaje w wyniku kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych ulegających biodegradacji m.in.

gałęzie drzew iglastych

gałęzie drzew liściastych

trawy

Zakres stosowania

Kompost A z Leśna Górnego” może być stosowany jako środek poprawiający właściwości gleby pod uprawy roślin ozdobnych i trawniki na wszystkich rodzajach podłoży glebowych

Kompost A z Leśna Górnego” może być również stosowany jako środek poprawiający właściwości na gruntach zdegradowanych jak np. rekultywowane składowiska odpadów przy wysiewaniu na nich traw i nasadzaniu różnego rodzaju roślinności (rekultywacja biologiczna)

Sposób, dawki i terminy stosowania

W 1 tonie środka wnosi się do gleby co najmniej 3 kg N i 65 kg substancji organicznej.

Rośliny ozdobne i trawniki

Wielkości dawek środka jakie należy stosować pod uprawy roślin ozdobnych i trawniki należy dobierać odpowiednio do właściwości istniejącego podłoża glebowego -zwłaszcza zawartości w podłożu substancji organicznej. Środek należy stosować w dawce 200-250 kg/100 m2 (20-25 ton na 1 ha).

Terminy i sposób stosowania
Środek należy stosować w przygotowaniu gruntów przed siewem traw lub przed sadzeniem roślin. Środek należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni terenu przeznaczonego pod uprawę przy pomocy odpowiednich maszyn i narzędzi i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby na głębokość około 15 cm.

Rekultywacja gruntów
W przypadku gruntów zdegradowanych środek należy stosować w ilościach i w sposób określony w projekcie ich rekultywacji przy czym grubość wprowadzonej na ich powierzchnię warstwy kompostu nie powinna być mniejsza niż 30 cm w przypadku obsiewania trawą (trawników) oraz nie mniejsza niż 50 cm w przypadku nasadzania roślinności krzewiastej i drzewiastej. W przypadku gruntów zdegradowanych środek należy stosować w dawce nie przekraczającej 30 ton/ha.

Terminy i sposób stosowania w rekultywacji
Środek należy stosować w przygotowaniu gruntów przed siewem traw lub przed sadzeniem roślin.
Środek należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni terenu przeznaczonego pod przy pomocy odpowiednich maszyn i narzędzi.

Nie stosować na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz podczas opadów deszczu. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane.

Nie należy stosować środka w uprawie roślin przeznaczonych w całości lub części do spożycia przez ludzi i zwierzęta hodowlane.

Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Nie stosować na łąkach i pastwiskach.

Nie przewiduje się stosowania środka w uprawach polowych roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz w uprawach leśnych.

Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne Programem azotanowym.

Kompost A z Leśna Górnego gromadzony w opakowaniach dystrybucyjnych, (worki z tworzyw sztucznych, papierowe itp.), należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. W przypadku gromadzenia go luzem w pryzmach należy je lokalizować na utwardzonym i wyrównanym podłożu i przykrywać materiałem nieprzepuszczalnym dla opadów atmosferycznych lub też lokować je pod zadaszeniem (wiaty, hale itp.). Pryzmy nie powinny znajdować się w miejscu narażonym na napływ wód lub podtopienia.

Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby Kompost A z Leśna Górnego należy stosować odzież i rękawice ochronne. Pracownicy powinni posiadać aktualne szczepienie profilaktyczne przeciwko tężcowi. Należy unikać nadmiernego kontaktu kompostu ze skórą – w przypadku powstania zranień, otarć lub pęknięć skóry należy miejsca urażone oczyścić i przemyć, zastosować środki dezynfekcyjne i opatrunek. W przypadku poważniejszych urazów lub wystąpienia niepokojących objawów wtórnych należy zasięgnąć porady lekarza.