Nabór księgowy

DYREKTOR

Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych    Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowy

 1. Wymagania niezbędne jakie musi spełnić kandydat :
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. pełnia praw publicznych,
 5. wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie z wymaganym przynajmniej 2 – letnim stażem pracy,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. Wymagania dodatkowe jakie musi spełnić kandydat :
 9. praca na podobnym stanowisku oraz znajomość zagadnień związanych z pracą na stanowisku księgowego,
 10. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych a także aktów wykonawczych do tych ustaw ,
 11. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel ),poczty elektronicznej,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania i ich księgowanie,
 2. sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz dzienników,
 3. bieżąca analiza sald rozrachunków, naliczanie odsetek, wysyłanie wezwań do zapłaty,
 4. przygotowywanie i terminowe sporządzanie przelewów,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 6. współudział przy prowadzeniu całokształtu spraw związanych z naliczaniem i regulowaniem składek ZUS oraz sporządzaniem list płac, prowadzeniem ewidencji dorozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, PEFRON, rejestrów podatku VAT oraz sporządzaniem obowiązujących deklaracji w tym zakresie.
 7. Wymagane dokumenty :
 8. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 9. List motywacyjny,
 10. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 11. Wypełniony kwestionariusz osobowy*,
 12. Kserokopie świadectw pracy,
 13. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 14. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowaniu konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002t. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
 16. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30 czerwca 2011 roku  do godziny 15.00 pod adresem :

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : księgowy ”

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl), stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12.

* – druk dostępny na stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) przy ogłoszeniu o naborze

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy