Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds administracji i zatrudnienia

Leśno Górne, dn. 15.03.2011r.

DYREKTOR

Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent ds. administracji i zatrudnienia

 1. Wymagania niezbędne jakie musi spełnić kandydat :
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. pełnia praw publicznych,
 5. wykształceniewyższe z wymaganym przynajmniej 4 – letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie z wymaganym przynajmniej 6 – letnim stażem pracy,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania obligatoryjne, jakie musi spełnić kandydat :
 2. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 3. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy (Kodeks Pracy), ubezpieczeń społecznych, sprawozdawczości wymaganej przez GUS,
 4. znajomość zagadnień dotyczących Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
 5. biegła znajomość programu „Płatnik” oraz programu Super Płace,
 6. doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych i naliczaniu płac,
 7. znajomość obsługi kancelaryjnej oraz archiwizacji dokumentacji,
 8. umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych: Word i Exel oraz urządzeń biurowych typu fax, drukarki i skanery,
 9. umiejętność pracy w zespole.
 10. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 11. Ewidencja czasu pracy i zatrudnienia, naliczanie list płac  (wynagrodzeń, świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa, umów

zleceń, ryczałtów samochodowych), prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowniczych, zajęć komorniczych.

 1. Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń socjalnych (pożyczki  mieszkaniowe zapomogi losowe, wczasy pod gruszą itp.) oraz

sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia i funduszu płac oraz  czasu pracy.

 1. Obsługa programu „Płatnik”, bieżące zgłaszanie pracowników przyjętych i zwolnionych oraz rozliczanie składek płaconych przez

pracowników oraz Zakład do systemu ZUS we współpracy z działem księgowości.

 1. Obsługa w zakresie biurowym i kancelaryjnym (przyjmowanie i kwitowanie korespondencji przychodzącej, prowadzenie rejestru korespondencji,).
 2. Prowadzenie kasy głównej, pobieranie gotówki i odprowadzanie do banku, wypłaty wynagrodzeń gotówkowych pracowników.
 3. Prawidłowe przechowywanie dokumentów innych składników stanowiących tajemnice służbową, przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 4. Archiwizacja dokumentacji biurowej.
 5. Wymagane dokumenty :
 6. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 7. List motywacyjny,
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 9. Wypełniony kwestionariusz osobowy*,
 10. Kserokopie świadectw pracy,
 11. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 12. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowaniu konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002t. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 1. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 25 marca 2011 roku do

godziny 15-tej pod adresem :

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

Referent ds. administracji i zatrudnienia

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl), stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12.

* – druk dostępny na stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) przy ogłoszeniu  o naborze

Dyrektor
Jerzy Nędzusiak

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko  urzędnicze – Referent ds. administracji i zatrudnienia