Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

Leśno Górne, dn. 10.01.2011r.

DYREKTOR

Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

 1. Wymagania niezbędne jakie musi spełnić kandydat :
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. pełnia praw publicznych,
 5. wykształcenie wyższe z wymaganym przynajmniej 4 – letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie z wymaganym przynajmniej 6 – letnim stażem pracy,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. Wymagania obligatoryjne, jakie musi spełnić kandydat :
 9. znajomość wybranych zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych,
 10. znajomość uwarunkowań prawnych w zakresie wynagradzania za pracę pracowników samorządowych,
 11. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy (Kodeks Pracy), ubezpieczeń społecznych, sprawozdawczości wymaganej przez GUS,
 12. znajomość zagadnień dotyczących Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
 13. biegła znajomość programu „Płatnik” oraz programu Super Płace,
 14. umiejętność w zakresie prowadzenia strony internetowej,
 15. umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych: Word i Exel oraz urządzeń biurowych typu fax, drukarki i skanery,
 16. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 1. w zakresie zamówień publicznych: udział w komisjach przetargowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej, obsługa portalu urzędu zamówień publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń, sporządzanie sprawozdań rocznych z udzielonych zamówień publicznych,
 2. nadzór nad prowadzeniem programów i dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzaniem sprawozdań GUS,
 3. w zakresie ubezpieczeń społecznych – naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników i świadczeniobiorców oraz naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych.
 4. przygotowywanie wstępnych projektów umów oraz ewidencja zawieranych umów zakładowych i obcych,
 5. administrowanie stroną internetową zakładu – zamieszczanie artykułów, ogłoszeń itp.
 6. Wymagane dokumenty :
 7. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 8. List motywacyjny,
 9. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 10. Wypełniony kwestionariusz osobowy*,
 11. Kserokopie świadectw pracy,
 12. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 13. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowaniu konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 1. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 21 stycznia 2011 roku do

godziny 15-tej pod adresem :

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl), stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12.

* – druk dostępny na stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) przy ogłoszeniu

o naborze

Dyrektor
Jerzy Nędzusiak

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno-kadrowych