Starszy ksiegowy

Leśno Górne, dn. 02.02.2010r.

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 22 września 2009 roku

DYREKTOR

Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
starszy księgowy

 1. Wymagania niezbędne jakie musi spełnić kandydat :
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. pełnia praw publicznych,
 5. wykształcenie wyższe z wymaganym przynajmniej 2 – letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie z wymaganym przynajmniej 4 – letnim stażem pracy,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. Wymagania dodatkowe jakie musi spełnić kandydat :
 9. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych a także aktów wykonawczych do tych ustaw oraz zagadnień z zakresu ewidencji środków trwałych,
 10. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel ),poczty elektronicznej, znajomość  obsługi programu Płatnik, e- PEFRON ,
 11. znajomość zagadnień związanych z pracą na stanowisku starszego księgowego,

III .Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 1. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania i ich księgowanie,
 2. sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz dzienników,
 3. bieżąca analiza sald rozrachunków, naliczanie odsetek, wysyłanie wezwań do zapłaty,
 4. przygotowywanie i terminowe sporządzanie przelewów,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji, sporządzanie dowodów OT, OL, PT, sporządzanie informacji o stanie mienia oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
 6. obsługa programu Płatnik, e- PEFRON, współudział przy prowadzeniu całokształtu spraw związanych z naliczaniem i regulowaniem składek ZUS oraz sporządzaniem list płac, prowadzeniem ewidencji  do  rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, PEFRON, rejestrów  podatku VAT oraz sporządzaniem obowiązujących deklaracji w tym zakresie.

 1. Wymagane dokumenty :
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. List motywacyjny,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Wypełniony kwestionariusz osobowy *,
 6. Kserokopie świadectw pracy,
 7. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowaniu konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002t. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 1. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do

15 lutego 2010 roku do godziny 15-tej pod adresem :

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : starszy księgowy ”

Dokumenty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl), stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12.

* – druk dostępny na stronie internetowej Zakładu (www.zoisok.pl)  przy ogłoszeniu

o naborze

Dyrektor
Jerzy Nędzusiak

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym:

Starszy księgowy