Zamówienia publiczne

Usługa transportu odpadów o kodzie 19 12 12 w 2021 roku

Ogłoszenie nr 768544-N-2020 z dnia 18.12.2020 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Usługa transportu odpadów o kodzie 19 12 12 w 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać

Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku

Ogłoszenie nr 763603-N-2020 z dnia 08.12.2020 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

Wynajem dwóch ładowarek kołowych jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na lata 2021-2022

Ogłoszenie nr 612959-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Wynajem dwóch ładowarek kołowych jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na lata 2021-2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową

Dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości około 100 000 litrów do stacji paliw Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w 2021 r.

Ogłoszenie nr 612870-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości około 100 000 litrów do stacji paliw Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w 2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku

Ogłoszenie nr 612570-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Ogłoszenie nr 612412-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób

Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Ogłoszenie nr 606822-N-2020 z dnia 2020-11-05 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób

Usługa transportu odpadów o kodach 19 12 12 i 19 05 99 w 2020 roku

Ogłoszenie nr 517529-N-2020 z dnia 2020-02-28 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: USŁUGA TRANSPORTU ODPADÓW O KODACH 191212 I 190599 W 2020 ROKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy

Dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości około 80 000 litrów do stacji paliw Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w 2020 r.

Ogłoszenie nr 631210-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Dostawa sukcesywna oleju napędowego w ilości około 80 000 litrów do stacji paliw Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w 2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

Wynajem dwóch ładowarek kołowych jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na rok 2020.

Ogłoszenie nr 631424-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Wynajem dwóch ładowarek kołowych jednonaczyniowych na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na rok 2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób

Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2020 roku

Ogłoszenie nr 631390-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym: Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać

Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: “ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH” W LEŚNIE GÓRNYM 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812344283 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Leśno Górne 12 1.5.2.) Miejscowość: Leśno Górne 1.5.3.) Kod pocztowy: 72-004 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 – Szczeciński 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoisok@zoisok.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoisok.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający Administracja samorządowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność Gospodarka odpadami SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie