Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: “ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”

W LEŚNIE GÓRNYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812344283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśno Górne 12

1.5.2.) Miejscowość: Leśno Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 – Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoisok@zoisok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoisok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający Administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3116de9-9130-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025080/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 12:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009175/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.1 Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.zoisok.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal https://zoisok.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Adrianna Głuchowska;Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w formie elektronicznej: e-mail: auditor@auditorsecurity.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.281.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie poprzez składowanie odpadu o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione odpady (tzw. stabilizat), który jest wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania odpadu o kodzie 191212 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) – frakcja 0-80, w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonej przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Odpady objęte zamówieniem wykonawca będzie zobowiązany zagospodarować w instalacji przetwarzania odpadów poprzez proces składowania (D5). Ilość odpadów do zagospodarowania w ciągu trwania umowy to ok. 3 400 Mg. Przedmiotowe odpady (19 05 99) spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 2490) w zakresie przewidzianym dla tego rodzaju odpadów tj.: wartość AT4, rozumianą jako aktywność oddychania stanowiącą parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby, poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy. Spełnienie przez stabilizat parametrów Zamawiający potwierdzi przekazując wyniki badań laboratoryjnych wykonane przez uprawnione laboratorium.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 – Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Koszt/cena – 100 %Na wartość całkowitą/ostateczną cenę oferty podlegającą ocenie w kryterium oceny ofert składają się dwa elementy tj. C1 i C2 gdzie: K1- Koszt/Cena zagospodarowaniu odpadów poprzez składowanie podany w ofercie za 1Mg K2 – Koszt transportu do instalacji wykonawcy : W związku z tym, że to zamawiający będzie dowoził odpady dla wykonawcy celem porównania ofert zamawiający do ceny podanej przez wykonawcę doliczy poniesiony przez siebie koszt transportu odpadów z ZOiSOK w Leśnie Górnym, Leśno Górne 12 do siedziby wykonawcy przy założeniu, że koszty transportu w przeliczeniu na 1 tonokilometr wynoszą 0,60 zł brutto.Ostateczną cenę (OC) oferty w celu porównania ofert złożonych w postępowaniu stanowi suma podanej w ofercie ceny brutto za zagospodarowanie 1 Mg odpadów i ceny brutto transportu odpadów do siedziby wykonawcy wyliczona jako iloczyn ceny jednego tonokilometra i odległości do miejsca prowadzenia odzysku w km podanej przez wykonawcę. Wartość całkowita (WC) w ramach kryteriów będzie obliczona wg poniższego wzoru: WC= K1 +K2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga posiadanie stosownej decyzji, tj. pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (wyszczególnionych w rozdziale 5 SWZ) poprzez składowanie (proces D5). Z posiadanego pozwolenia musi wynikać, że wykonawca ma prawo zagospodarować odpad poprzez składowanie i składować odpady określone w niniejszym postępowaniu. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.4. zdolności technicznej lub zawodowej1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania urządzeniami:- dysponują instalacją do zagospodarowania odpadów poprzez składowanie (proces D5).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;2) Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (wyszczególnionych w rozdziale 5 SWZ) poprzez składowanie (proces D5). Z posiadanego pozwolenia musi wynikać, że wykonawca ma prawo zagospodarować odpad poprzez składowanie i składować odpady określone w niniejszym postępowaniu. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje instalacją do zagospodarowania odpadów poprzez składowanie (proces D5).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

Załączniki stanowiące integralną część SWZ:
Ogłoszenie BZP
Specyfikacja warunków zamówienia
Zmiana treści SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych.
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 8 do SWZ – Identyfikator postępowania i adres skrzynki

1.Pytania i odpowiedzi
2.Zmiana treści swz 02.04.2021
3.Załącznik nr 7 do SWZ – po zmianie

Adres skrzynki EPUAP do składania ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert 09.04.2021r
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.04.2021r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 28.04.2021r.